Tugiisiku teenus

Sotsiaalkindlustusameti ja SA Perekodu vahel on sõlmitud raamlepingud
tugiteenuste (lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus, transporditeenus) osutamiseks
raske ja sügava puudega lastele Viljandimaal ja Jõgevamaal kestvusega EL_Sotsiaalfond_vertikaalne01.10.2017-31.12.2020.a.
Sotsiaalkindlustusameti ja SA Perekodu vahel on  sõlmitud hankeleping kestvusega oktoober 2015-31.12.2017.a. raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste (lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus, transporditeenus) osutamiseks.
Tugiteenuste pakkumist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ raames.

Tugiisikuteenust osutatakse lapsele, kes vajab abi puude, haiguse (psüühika- või käitumishäire) tõttu või pere olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab nende toimetulekut.

Lapse tugiisik toetab last vastavalt konkreetse lapse tugiisiku teenuse eesmärgile. Tugiisiku teenust rahastab lapsevanem või omavalitsus vastava korralduse alusel. Asutus sõlmib tugiisikuga lepingu ja esitab vastavalt kokkulepitud perioodile ning esitatud aruandest lähtuvalt arve lapsevanemale või omavalitsusele.

Loe teenuse osutamise korda >>